SPAID STATISTICS 2023 mainly based on samples from European countries (Laboklin Germany, Bad Kissingen).
Author: Alexandra Gabrisch

Thanks to the good collaboration with LABOKLIN Germany, Bad Kissingen, we are able to publish the current datas of the year 2023.

The current datas show an increasing in the numbers of tested Shar-Pei and a slight increase in N/N genotypes for SPAID. 

We can see a slight improvement of allele frequency.

The current evaluation reflects a good willingness to test. If we continued like this together, it would be a great commitment for the health of our Shar-Pei breed. 

Strict data protection guidelines apply to the presentation of statistics. Sharing this information is only allowed in the full context. This means that only the entire article – unchanged, with the logo of the EFSPC and with the original link to our website – may be shared.

STATISTIQUES SPAID 2023 basées principalement sur des échantillons de pays européens (Laboklin Allemagne, Bad Kissingen)
Auteur: Alexandra Gabrisch

Grâce à la bonne collaboration avec LABOKLIN Allemagne, Bad Kissingen, nous sommes en mesure de publier les données actuelles de l’année 2023.

Les données actuelles montrent une augmentation du nombre de Shar-Pei testés et une légère augmentation des génotypes N/N pour SPAID.

Nous pouvons constater une légère amélioration de la fréquence des allèles*.

L’évaluation actuelle reflète une bonne volonté de tester. Si nous continuions ainsi ensemble, ce serait un grand engagement pour la santé de notre race Shar-Pei.

Des directives strictes en matière de protection des données s’appliquent à la présentation des statistiques. Le partage de ces informations n’est autorisé que dans le contexte complet. Cela signifie que seul l’intégralité de l’article – inchangé, avec le logo de l’EFSPC et avec le lien original vers notre site internet – pourra être partagé.

(La fréquence allélique est le taux de présence d’un allèle au sein d’une population).

STATISTIKA SPAID 2023 temelji predvsem na vzorcih iz evropskih držav (Laboklin Nemčija, Bad Kissingen).
Avtor: Alexandra Gabrisch

Hvala za dobro sodelovanje z LABOKLIN Nemčija, Bad Kissingen, saj tako lahko objavimo aktualne podatke za leto 2023.

Trenutni podatki kažejo povečanje števila testiranih šar-pejev in rahlo povečanje N/N genotipov za SPAID.

Vidimo lahko rahlo izboljšanje frekvence alelov.

Trenutna ocena kaže da so lastniki pripravljeni testirati. Če bi tako nadaljevali, bi se s tem pokazala velika zavzetost za zdravje naše pasme šar pej.

Za prikaz statističnih podatkov veljajo strogi predpisi o varstvu podatkov. Deljenje teh informacij je dovoljeno le v celotnem kontekstu. To pomeni, da je dovoljeno deliti samo celoten članek – nespremenjen, z logotipom EFSPC in z povezavo do naše spletne strani.

SPAID ŠTATISTICKÉ VYHODNOTENIE za rok  2023 na základe vzoriek z európskych krajín (Laboklin Nemecko, Bad Kissingen).
Autor: Alexandra Gabrisch

Vďaka dobrej spolupráci s LABOKLIN Germany, Bad Kissingen, sme schopní publikovať aktuálne údaje za rok 2023.

Súčasné údaje ukazujú zvýšenie počtu testovaných Shar-Pei a mierny nárast N/N genotypov pre SPAID.

Môžeme vidieť mierne zlepšenie frekvencie alel.

Súčasné hodnotenie odráža dobrú ochotu chovatľov testovať testovať svojich psov. Ak by sme takto spoločne pokračovali, malo by to pozitívny vplyv na zdravie nášho plemena Shar-Pei.

Na prezentáciu štatistík sa vzťahujú prísne pravidlá ochrany údajov. Zdieľanie týchto informácií je povolené len v plnom kontexte. To znamená, že je možné zdieľať iba celý článok – nezmenený, s logom EFSPC a s pôvodným odkazom na našu webovú stránku.

SPAID ŠTATISTICKÉ VYHODNOTENIE za rok  2023 na základe vzoriek z európskych krajín (Laboklin Nemecko, Bad Kissingen).
Autor: Alexandra Gabrisch

Vďaka dobrej spolupráci s LABOKLIN Germany, Bad Kissingen, sme schopní publikovať aktuálne údaje za rok 2023.

Súčasné údaje ukazujú zvýšenie počtu testovaných Shar-Pei a mierny nárast N/N genotypov pre SPAID.

Môžeme vidieť mierne zlepšenie frekvencie alel.

Súčasné hodnotenie odráža dobrú ochotu chovatľov testovať testovať svojich psov. Ak by sme takto spoločne pokračovali, malo by to pozitívny vplyv na zdravie nášho plemena Shar-Pei.

Na prezentáciu štatistík sa vzťahujú prísne pravidlá ochrany údajov. Zdieľanie týchto informácií je povolené len v plnom kontexte. To znamená, že je možné zdieľať iba celý článok – nezmenený, s logom EFSPC a s pôvodným odkazom na našu webovú stránku.

Join our Newsletter!