Show regulation of the EFSPC

European Championship of EFSPC

Every year EFSPC will select country and place for organizing the EUROPEAN CHAMPIONSHIP.
Judges list for the show must be confirmed by the EFSPC .
Show is organizing by the EFSPC or national club-member of the EFSPC in cooperation with EFSPC show team.
In case show is under of umbrella national club, this club must follow all propositions and rules of EFSPC.

The organizer is responsible for administration, advertisement, visualization of the symbols of the EFSPC, prizes, list of results, reports, management of the judges, management of the agreements base of the country of the hold.
Responsible members must do the maximum for a positive presentation of EFSPC during the show.

Responsible members make advertisement of the show via multichannel tools in adequate time before the show.  EFSPC organizes one Championship EFSPC per year with titles CC EFSPC. The exhibition must be under an umbrella and a show regulations of FCI. Can be organized as a common show with club shows or other shows (regional, IDS..) or as a separate show.
The selection of the organizing country is based on the expressed interest of the country and the demonstration of the ability to organize the exhibition at the appropriate level.
A place and date must be approved at the annual EFSPC meeting.

The exhibition is organized by the regional (country)  team  in cooperation with the EFSPC organizational team.

EFSPC reserves the right to consider approving the organizational country of EFSPC Championship based on:
– A dignified venue
– Organizational ability of the regional team
– The judge’s experience and relationship with the Shar Pei breed
– Ability and assurance of adequate EFSPC representation

The organizer is obliged to process the results and send them no later than 2 weeks after the end of the exhibition to the EFSPC show manager for publication on the website together with photo documentation.

In serious cases, EFSPC reserve the right to change the location of the EFSPC Championship.

Titles of the EFSPC Championship

 • CC EFSPC junior – May be awarded to dogs and bitches graded as Excellent 1st (ad CAC if is awarded at the show) in junior class.
 • CC EFSPC – May be awarded to dogs and bitches graded Excellent 1st (and  CAC if is awarded at the show) in intermediate, open,  or champion class.
 • Reserve CC EFSPC – May be awarded to dogs and bitches graded as Excellent 1st (and CAC if awarded at the show) in different class as CC EFSPC from intermediate, open, or champion class;  May be awarded to dog and bitch graded as Excellent 2nd (and r.CAC if awarded at the show) in intermediate, open, or champion class from the same class as CC EFSPC dog;  
 • CC EFSPC Veteran – Males and bitches received a Excellent 1 in veteran class.
 • BOB – Best of breed – Awarded to the best male or female from CC EFSPC juniors, CC EFSPC, CC EFSPC Veterans (In case all titles awarded, 6 dogs in the ring for this competition).
 • BOS – Best of Opposite Sex

European Championship of EFSPC

EFSPC každý rok vyberie krajinu a miesto pre organizovanie výstavy so zadávaním titulov EFSPC. Výber rozhodcu musí byť akceptovaný EFSPC. Výstavu organizuje EFSPC alebo národný klubový člen EFSPC v spolupráci s výstavným tímom EFSPC. V prípade, že je výstava pod zastrešujúcim národným klubom, tento klub musí dodržiavať všetky propozície a pravidlá EFSPC.
Organizátor je zodpovedný za informácie , reklamu, vizualizáciu symbolov EFSPC, cien, výsledkovú listinu, správy, vedenie rozhodcov, správu zmluvnej základne krajiny konania.
Zodpovední členovia musia urobiť maximum pre pozitívnu prezentáciu EFSPC počas výstavy.

EFSPC organizuje každoročne jednu výstavu so zadávaním CC EFSPC. Výstava sa musí konať pod záštitou FCI a rešpektovať jej výstavný poriadok. Výber krajiny je na základe prejavenému záujmu danej krajiny a preukázaniu schopností výstavu zorganizovať na patričnej úrovni.
Schvaľovanie miesta a dátumu prebieha na každoročnom meetingu EFSPC.
Výstavu organizuje organizačný tím danej krajiny v spolupráci s organizačným tímom EFSPC.

EFSPC si vyhradzuje právo zvážiť schválenie zadávania titulu CC EFSPC na základe. Zvažuje:

 • Dôstojné miesto konania
 • Organizačnú schopnosť regionálneho tímu
 • Skúsenosť a vzťah rozhodcu k plemenu shar pei
 • Schopnosť a ubezpečenie adekvátnej reprezentácie EFSPC

Organizátor je povinný spracovať výsledky a zaslať ich najneskôr 2 týždne po skončení výstavy show manažérovi EFSPC pre zverejnenie na web stránke spolu s fotodokumentáciou.

EFSPC si vyhradzuje právo na zmenu miesta konania výstavy.

Zadávané tituly:

 • CC EFSPC Junior – môžu získať psy a suky s ocenením výborný 1 (a CAJC ak sa na výstave zadáva) v triede mladých.
 • CC EFSPC –  Udeľuje sa zvlášť psom a zvlášť sukám. Na udelenie môžu byť brané do úvahy len jedince, ktoré získali známku „Výborný 1″ ( a CAC, ak sa na výstave zadáva) v triede strednej, otvorenej a šampiónov.
 • Reserve CC EFSPC  – Môžu získať druhý najlepší pes a suka s ocenením V1 (a CAC, ak sa na výstave zadávajú) alebo jedinec s ocenením V2 (a r.CAC ak sa na výstave zadáva) z triedy, v ktorej bol udelený CC EFSPC).
 • CC EFSPC Veterán – Na udelenie môžu byť brané do úvahy len jedince, ktoré získali známku „Výborný 1″ v triede veteránov. Pes a suka samostate.
 • BOB EFSPC – BOB – Víťaz plemena – Do súťaže nastupujú pes a suka, ktoré získali CC EFSPC junior, CC EFSPC, CC EFSPC veterán ( pri plne obsadených triedach a zadaných tituloch spolu 6 jedincov)
 • BOS – Najlepší jedinec opačného pohlavia.
European Championship of EFSPC

Join our Newsletter!