POAG/PLL STATISTICS 2023 mainly based on samples from European countries (Laboklin Germany, Bad Kissingen)

Author: Alexandra Gabrisch

Thanks to the good collaboration with LABOKLIN Germany, Bad Kissingen, we are able to publish the current datas of the year 2023.

The datas show a decrease in the number of dogs with an affected genotype and carrier genotype, an increase in the number of dogs with a clear genotype and as a consequence of this a decrease of allele frequency for the POAG/PLL variant in the tested population.

The current evaluation also shows a good willingness to test! If we continued like this together, it would be a great commitment for the health of our Shar-Pei breed. 

Strict data protection guidelines apply to the presentation of statistics. Sharing this information is only allowed in the full context. This means that only the entire article – unchanged, with the logo of the EFSPC and with the original link to our website – may be shared.

POAG/PLL ŠTATISTICKÉ výsledky za rok 2023 na základe vzoriek z európskych krajín (Laboklin Nemecko, Bad Kissingen)

Autor: Alexandra Gabrisch

Vďaka dobrej spolupráci s LABOKLIN Germany, Bad Kissingen, prezentujeme aktuálne údaje za rok 2023 vyhodnotenia POAG/PLL testov.

Údaje ukazujú zníženie počtu psov s genotypom postihnutý a genotypom prenášača, zvýšenie počtu psov s genotypom čistý a v dôsledku toho zníženie frekvencie alel pre variant POAG/PLL v testovanej populácii .

Aktuálne hodnotenie ukazuje aj ochotu chovateľov testovať svojich psov! Ak by sme takto spoločne pokračovali, malo by to veľký pozitívny  vplyv pre zdravie nášho plemena Shar-Pei.

Na prezentáciu štatistík sa vzťahujú prísne pravidlá ochrany údajov. Zdieľanie týchto informácií je povolené len v plnom kontexte. To znamená, že je možné zdieľať iba celý článok – nezmenený, s logom EFSPC a s pôvodným odkazom na našu webovú stránku.

STATISTIQUES POAG/PLL 2023 principalement basées sur des échantillons provenant de pays européens (Laboklin Allemagne, Bad Kissingen)

Auteur: Alexandra Gabrisch

Grâce à la bonne collaboration avec LABOKLIN Allemagne, Bad Kissingen, nous sommes en mesure de publier les données actuelles de l’année 2023.

Les données montrent une diminution du nombre de chiens avec un génotype affecté (atteint) et un génotype porteur, une augmentation du nombre de chiens avec un génotype clair (sains) et par conséquent une diminution de la fréquence des allèles* pour la variante PAOG/PLL dans la population testée. .

L’évaluation actuelle montre également une bonne volonté de tester ! Si nous continuions ainsi ensemble, ce serait un grand engagement pour la santé de notre race Shar-Pei.

Des directives strictes en matière de protection des données s’appliquent à la présentation des statistiques. Le partage de ces informations n’est autorisé que dans le contexte complet. Cela signifie que seul l’intégralité de l’article – inchangé, avec le logo de l’EFSPC et avec le lien original vers notre site internet – pourra être partagé.

*La fréquence allélique est le taux de présence d’un allèle au sein d’une population.

STATISTIKA POAG/PLL 2023 založená především na vzorcích z evropských zemí (Laboklin Německo, Bad Kissingen)

Autor: Alexandra Gabrisch

Díky dobré spolupráci se společností LABOKLIN Germany, Bad Kissingen, můžeme zveřejnit aktuální data z roku 2023.

Data ukazují pokles počtu psů s postiženým genotypem a genotypem přenašeče, nárůst počtu psů s jasným genotypem a v důsledku toho pokles frekvence alel pro variantu POAG/PLL v testované populaci.

Současné hodnocení také ukazuje dobrou ochotu testovat! Pokud bychom takto společně pokračovali, byl by to velký přínos pro zdraví našeho plemene shar-pej.

Na prezentaci statistik se vztahují přísná pravidla ochrany údajů. Sdílení těchto informací je povoleno pouze v plném kontextu. To znamená, že lze sdílet pouze celý článek – v nezměněné podobě, s logem EFSPC a s původním odkazem na naše webové stránky.

POAG/PLL STATISKIA 2023 temelji predvsem na vzorcih iz evropskih držav (Laboklin Nemčija, Bad Kissingen)

Avtor: Alexandra Gabrisch

Hvala za dobro sodelovanje z LABOKLIN Nemčija, Bad Kissingen, saj tako lahko objavimo aktualne podatke za leto 2023.

V testirani populaciji kažejo zmanjšanje števila psov s prizadetim genotipom in genotipom prenašalca, povečanje števila psov z zdravim genotipom in posledično zmanjšanje frekvence alelov za različico POG/PLL

Trenutna ocena kaže, da so lastniki pripravljeni testirati svoje pse! Če bi tako nadaljevali, bi s tem pokazali veliko zavzetost za zdravje psov pasme shar pei. 

Za prikaz statističnih podatkov veljajo strogi predpisi o varstvu podatkov. Deljenje teh informacij je dovoljeno le v celotnem kontekstu. To pomeni, da je dovoljeno deliti samo celoten članek – nespremenjen, z logotipom EFSPC in z izvirno povezavo do naše spletne strani. 

ESTADÍSTICAS POAG/PLL 2023 basadas principalmente en muestras de países europeos (Laboklin Alemania,Bad Kissingen)

Autor: Alexandra Gabrisch
 
Gracias a la buena colaboración con LABOKLIN Alemania, Bad Kissingen, podemos publicar los datos actuales del año 2023.
 
Los datos muestran una disminución en el número de perros con un genotipo afectado y genotipo portador, un aumento en el número de perros con un genotipo libre y como consecuencia de esto una disminución de la frecuencia alélica para la variante POAG/PLL en la población testada.
 
¡La evaluación actual también muestra una buena disposición a realizar pruebas! Si continuamos así juntos, sería un gran compromiso para la salud de nuestra raza Shar-Pei. 
 
Para la presentación de las estadísticas se aplican estrictas directrices de protección de datos. Sólo se permite compartir esta información en el contexto completo. Esto significa que sólo se puede compartir el artículo completo, sin cambios, con el logotipo de la EFSPC y con el enlace original a nuestro sitio web.
POAG/PLL STATISTICS 2023 mainly based on samples from European countries (Laboklin Germany,Bad Kissingen)

Join our Newsletter!